BANHMI 362 LOCATION

Bánh Mì 362 - Đinh Tiên Hoàng


43 Đinh Tien Hoang, Ben Nghe ward, District 1, HCM City

Tel + 84 (0)28-73-000-362

BÁNH MÌ 362 - TRẦN CAO VÂN


25 Tran Cao Van, Đa Kao Ward, District 1, HCM City

Tel+ 84 (0)28-73-000-362

BÁNH MÌ 362 - ĐỀ THÁM


267 De Tham, Pham Ngu Lao Ward, District 1, HCM City

Tel + 84 (0)28-73-000-362

BÁNH MÌ 362 - CÔ BẮC


133 Co Bac, Co Giang Ward, District 1, HCM City

Tel + 84 (0)28-73-000-362

BÁNH MÌ 362 - MẠC ĐĨNH CHI


27 Mac Đinh Chi, Da Kao Ward, District 1, HCM City

Tel + 84 (0)28-73-000-362

BÁNH MÌ 362 - HIM LAM


48, 14th street, Tan Hung Ward, District 7, HCM City

Tel + 84 (0)28-73-000-362

BÁNH MÌ 362 - MỸ KHÁNH


55 Nguyen Đuc Canh, Tan Phong Ward, District 7, HCM City

Tel + 84 (0)28-73-000-362

BÁNH MÌ 362 - CẢNH VIÊN


18, C street, Canh Vien Quarter, Tan Phu Ward, District 7, HCM City

Tel + 84 (0)28-73-000-362

BÁNH MÌ 362 - THẢO ĐIỀN


33A Thao Đien, Thao Dien Ward, District 2, HCM Cit

Tel + 84 (0)28-73-000-362

BÁNH MÌ 362 - SALA


B2-00.06 Sarimi Building, Sala Urban Area, An Lợi Đông Ward, Dicstrict 2, HCM City

Tel + 84 (0)28-73-000-362